x
Sustine-ne cu un like:

CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

 • CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

  CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

  Consiliul de Administraţie al Societății Mecanex S.A. Botoşani, persoană juridică română, înregistrată în Registrul Oficiului Comertului Botosani sub nr. J07/199/1991, CUI 613803, cu sediul în str. Manoleşti Deal nr 29A, întrunit la data de 23 martie 2021, convoacă în temeiul art 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară (A.G.O.A) și Adunarea Generală Extraordinară (A.G.E.A) a Acţionarilor pentru data de 26 aprilie 2021, ora 13:00, respectiv ora 14:00 la sediul social din Botoşani, str. Manoleşti Deal  nr 29A, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 16 aprilie 2021, considerată ca dată de referință, cu următoarele ordini de zi:

   

  1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:
  • Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate a administratorilor, aferent exerciţiului financiar 2020.
  • Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020: bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi.
  • Prezentarea şi aprobarea Raportului comisiei cenzorilor aferent exerciţiului financiar 2020.
  • Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor şi cenzorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2020.
  • Stabilirea modului de repartizare a profitului obţinut de societate în anul 2020.
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Bugetului de investiţii pentru anul 2021.
  • Aprobarea Proiectului de investiții pentru amenajare hală prelucrări mecanice.
  • Împuternicirea/mandatarea consiliului de administrație pentru depunerea de proiecte cu finanțare  nerambursabilă și semnarea contractelor aferente, cu o valoare de până la 500.000 EUR inclusiv.
  • Împuternicirea dl. Ciprian Bidașcă, în calitate de Director General al Societății, să depună dosare de finanțare în numele și pe seama Societății, în cadrul oricărui program de finanțare europeană, precum și să semneze, în numele și pe seama Societății, orice și toate documentele necesare privind proiectele de finanțare europeană.
  • Aprobarea ajustărilor financiare privind conturile contabile 231, 267 și 473, conform situației prezentate de directorul economic al societății.
  • Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGA.
  1. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:
  • Aprobarea vânzării, prin negociere directă sau prin orice altă metodă de vânzare, a imobilului înscris în Cartea Funciară nr 53895 compus din teren în suprafață de 1197 metri pătrați, cu suprafață construită la sol de 655 – nr cadastral 1379/2-C3, respectiv turnătorie precizie rotori, pompe – clădirea MUF, în suprafață construită la sol de 655 mertri pătrați precum și împuternicirea unei persoane pentru semnarea contractului de înstrăinare a imobilului și a oricăror alte înscrisuri necesare.
  • Aprobarea contractării unui produs bancar de tip factoring, respectiv împuternicirea Consiliului de Administrație privind încheierea unui contract de factoring referitor la creanțele din contractul de vânzare-cumpărare nr 10808/28 octombrie 2020 încheiat între societate și SGM Contractor SRL.
  • Aprobarea prelungirii unui credit în sumă de 50.000 lei încheiat cu OTP Bank.
  • Modificarea art 13 din Statut, respectiv abrogarea literei k) din alineatul 4 și renumerotarea literelor acestui alineat.
  • Modificarea art 17 din Statut, respectiv introducerea litere a1), care va avea următorul cuprins:

  “înstrăinarea, gajarea sau constituirea de orice alte sarcini și garanții asupra oricăror bunuri imobile/mobile aflate în proprietatea Societății”.

  • Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii AGA.

   

  Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunările generale sau îşi vor putea numi un reprezentant. Formularele de vot se pot obține de la sediul societății și se pot depune până la data întrunirii adunărilor generale. În cazul în care la data de 26 aprilie 2021 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru validarea întrunirii, adunările generale se convoacă pentru data de 27 aprilie 2021, în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceleaşi ordini de zi.

 
 • 20