x
Sustine-ne cu un like:

CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

 • CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

  CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MECANEX S.A.

  Consiliul de Administraţie al Societății Mecanex S.A. Botoşani, persoană juridică română, înregistrată în Registrul Oficiului Comertului Botosani sub nr. J07/199/1991, CUI 613803, cu sediul în str. Manoleşti Deal nr 29A, întrunit la data de 25 iunie 2021, convoacă în temeiul art 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară (A.G.E.A) a Acţionarilor și Adunarea Generală Ordinară (A.G.O.A) a Acționarilor pentru data de 10 august 2021, ora 13:00, pentru ședința AGEA și ora 13:30 pentru ședința AGOA, la sediul social din Botoşani, str. Manoleşti Deal  nr 29A, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 1 august 2021, considerată ca dată de referință, cu următoarele ordini de zi:

   

  1.  Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

   

  1. Propunerea modificării statutului societății, respectiv:

        – Modificarea art 20 din Statutul Societății, care va avea următorul cuprins:

   

  Art. 20. Gestiunea Societății

  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul financiar.

  Auditorul financiar se alege de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

  Auditorul financiar are următoarele atribuţii principale:

  1. în cursul exerciţiului financiar, verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă, informează Consiliul de Administraţie asupra neregulilor constatate;
  2. la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând Adunării Generale a Acţionarilor un raport scris;
  3. la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;
  4. prezintă Adunării Generale a Acţionarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a Actului constitutiv şi obiectului societăţii.

  Atribuţiile şi modul de funcţionare a auditorului financiar, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.

  Auditorul financiar poate fi reales.

          – Actualizarea celorlalte articole din Statutul Societății în care apare noțiunea de “cenzor/cenzori”, prin înlocuirea acesteia cu cu cea de “auditor financiar”.

          2.  Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii AGA.

   

        II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

  1. Revocarea cenzorilor și a cenzorilor supleanți, aprobarea contractării unui auditor financiar, numirea acestuia, a duratei mandatului și a indemnizației acestuia.
  2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGA.

   

  Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunările generale sau îşi vor putea numi un reprezentant. Formularele de vot se pot obține de la sediul societății și se pot depune până la data întrunirii adunărilor generale. În cazul în care la data de 10 august 2021 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru validarea întrunirii, adunările generale se convoacă pentru data de 11 august 2021, în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceleaşi ordini de zi.